Γεωχωρικές Υπηρεσίες

Οι γεωχωρικές υπηρεσίες έχουν υλοποιηθεί με χρήση των πιο διαδεδομένων προτύπων στον τομέα της γεωπληροφορικής, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ευρωπαϊκής Οδηγίας INSPIRE. Η υποδομή που αναπτύχθηκε προσφέρει τρεις ηλεκτρονικές γεωχωρικές υπηρεσίες

Οι παραπάνω διευθύνσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε λογισμικά ‘πελάτες’ (clients) τα οποία παρέχουν τη δυνατότητα να ‘καταναλώσουν’ (consume) δικτυακές υπηρεσίες γεωχωρικών δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα, εφόσον τα λογισμικά υποστηρίζουν τα αντίστοιχα πρότυπα (WMS, WFS) και υπάρχει διαθέσιμη σύνδεση στο διαδίκτυο, είναι δυνατή η θέαση και τηλεφόρτωση των δεδομένων στο περιβάλλον του λογισμικού πελάτη, το οποίο μπορεί να είναι π.χ. κάποια υποστηρικτική εφαρμογή γραφείου (desktop GIS) ή διαδικτυακή εφαρμογή κ.λπ. Ομοίως, εφαρμογές που υποστηρίζουν το πρότυπο CSW μπορούν να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία εξεύρεσης για την αναζήτηση στον κατάλογο μεταδεδομένων.